26 april 2018

Voortgang ontwikkelingen centrum Bruinisse

De gemeenteraad nam vorig jaar een initiatiefvoorstel aan om de ontwikkelingen in het centrum van Bruinisse vlot te trekken. In december 2017 stelde de raad het ‘Plan van aanpak en Strategieontwikkeling centrum Bruinisse’ vast.
Lees verder

26 april 2018

Woonvisie

Op 30 januari 2018 besloot het college van burgmeester en wethouders geen besluiten te nemen over nieuwe initiatieven waar woningbouw een onderdeel van is totdat de herijkte woonvisie door de gemeenteraad is vastgesteld.
Lees verder

24 april 2018

Informatiebijeenkomst schetsontwerpen centrum Bruinisse

Het afgelopen half jaar hebben we schetsontwerpen gemaakt voor de herinrichting van diverse gebieden en straten in het centrum van Bruinisse. Graag informeren we u over de stand van zaken tijdens een vergadering van de Dorpsraad Bruinisse.
Lees verder

21 februari 2018

Werkzaamheden Korte Ring onder archeologische begeleiding voortgezet

De werkzaamheden in het kader van de herontwikkeling van de Korte Ring zijn na de vondst van stoffelijke resten tijdelijk stilgelegd. Voordat de werkzaamheden voortgezet konden worden, was eerst een programma van eisen (PvE) nodig. In dit PvE staat wat er moet gebeuren om de werkzaamheden onder archeologische begeleiding te kunnen voortzetten.
Lees verder

23 januari 2018

Sloop muziektent Bruinisse

De wijziging van het bestemmingsplan Korte Ring 10 is in werking getreden. Dit betekent dat de gemeente en initiatiefnemer J. Hoep de voorbereidingen treffen om de bouw van het nieuwe pand mogelijk te maken. Daarvoor is sloop van de muziektent nodig en uiteraard van de bestaande woning Korte Ring 10.
Lees verder

4 augustus 2017

Ondertekening exploitatieovereenkomst Korte Ring 10

Hoep Beheer B.V en de gemeente Schouwen-Duiveland hebben woensdag 2 augustus 2017 een exploitatieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling Korte Ring 10 te Bruinisse. Met deze overeenkomst is een grote stap gezet in de realisatie van het plan om Bruinisse weer een echt dorpshart te kunnen geven.
Lees verder

12 juni 2017

Bewonersbijeenkomst herinrichting Dorpsplein / Kerkplein

Op 29 mei jl. hebben alle aanwezigen tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad met elkaar gediscussieerd over de toekomstige herinrichting van het Dorpsplein en Kerkplein.
Lees verder

23 mei 2017

Herinrichting Dorpsplein en Kerkplein

De plannen voor herinrichting van het Dorpsplein en Kerkplein zijn in 2011 vastgesteld. Inmiddels is bekend dat de bebouwing aan het Dorpsplein niet de contouren zal krijgen zoals in het Masterplan Centrumgebied en Haven zijn opgenomen.
Lees verder

29 maart 2017

Deel Noorddijk eenrichtingsverkeer

In Bruinisse is de Noorddijk tussen de kruising met de Bergstraat en de kruising met de Deltastraat erg smal. Auto’s kunnen elkaar niet passeren, en door het parkeren is uitwijken niet altijd mogelijk.
Lees verder

14 december 2016

Afsluiting Kerkplein/Korte Ring Bruinisse opgeschort

Het verkeersbesluit van 8 maart 2016, voor het Kerkplein/Korte Ring, om een afsluiting met paaltjes te regelen zodat er een terras kan worden geplaatst schorten we tijdelijk op tot het volgende terrasseizoen.
Lees verder

11 augustus 2016

Beschermlaag op kunstwerk viaduct

Er is een beschermlaag op het kunstwerk aangebracht.
Lees verder

11 augustus 2016

Sloop gebouwen Lange Ring 4 t/m 8

De plannen voor het maken van een gezondheidscentrum zijn al wat verder gevorderd.
Lees verder