Programma Bruinisse

Welkom op de website over het programma Bruinisse Voortvarend. In Bruinisse werken we samen met initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties aan een een duurzame ontwikkeling naar een leefbaar dorp Bruinisse, waar het prettig wonen, werken en recreëren is en waarbij de relatie met het omliggende water is hersteld.’ Bruinisse is qua inwonertal het derde dorp van Schouwen-Duiveland. Najaar 2006 heeft de gemeenteraad de structuurschets Bruinisse vastgesteld. Deze schets geeft een wensscenario aan voor de verdere ontwikkeling van het dorp de komende 15 jaar. Daarin is geconstateerd dat Bruinisse kampt met leegstand van bedrijfspanden in het centrum en dat voorzieningen en winkels een verspreide ligging hebben. Het ontbreekt daardoor aan een duidelijk centrumgebied en een echt dorpshart. Nieuwbouw van woningen lag al jaren stil. Daarentegen was wel ruimte gecreëerd voor bedrijvigheid, met de aanleg van de loswal in de Vluchthaven en uitbreiding van het bedrijventerrein. Bruinisse heeft als vissersdorp en de aanwezigheid van jachthavens, bedrijfshavens en recreatieparken potenties om zich verder te ontwikkelen en profileren als bruisend vissersdorp. Dat vraagt om een integrale benadering. Daarom werken we aan een programma met de slogan ‘Bruinisse Voortvarend’!

Sinds de vaststelling van de structuurschets Bruinisse eind 2006 zijn we inmiddels 10 jaar onderweg. Op deze site kunt u niet alleen lezen wat we in de afgelopen jaren met elkaar hebben gedaan om  ervoor te zorgen dat  het prettig wonen, werken en recreëren is in Bruinisse, maar vindt u ook nieuws over projecten die nog lopen. Tot de zomer van 2016 ontvingen bewoners met enige regelmaat een nieuwsbrief over de stand van zaken. Die wordt nu vervangen door deze website.

VOORGESCHIEDENIS

Na de vaststelling van de Structuurschets Bruinisse in oktober 2006 en daarmee dus een wens voor het toekomstscenario van het dorp is een programmaplan opgesteld. Bruinisse Voortvarend. Hierin staan concrete plannen en maatregelen voor het dorp. Met als doel "een duurzame ontwikkeling naar een leefbaar dorp Bruinisse, waar het prettig wonen, werken en recreëren is en waarbij de relatie met het omliggende water is hersteld." Daarnaast is in de toenmalige structuurschets aangegeven dat masterplannen moesten worden opgesteld voor een aantal deelgebieden, het centrum en de haven, Riekusweel en de Stoofpolder. De gemeenteraad  stelde eind 2007 krediet beschikbaar voor het opstellen van masterplannen voor het centrum en de haven en Stoofpolder.

Masterplan Centrumgebied en haven

Begin 2010 zijn het Masterplan en Beeldkwaliteitsplan voor het Centrumgebied en Haven Bruinisse  vastgesteld. Dit masterplan vormt de basis voor diverse herontwikkelingsmogelijkheden in het centrumgebied en de haven van Bruinisse. In 2011 is het inrichtingsplan voor de openbare ruimte vastgesteld. In datzelfde jaar is de structuurschets ook omgezet naar een structuurvisie. Een structuurvisie legt de ontwikkelingen die ruimtelijk mogelijk zijn op hoofdlijnen vast. Daarnaast bevat het een uitvoeringsparagraaf met activiteiten. De Structuurvisie Bruinisse 2025met bijbehorende plankaartvormt de basis voor het uitvoeringsprogramma Bruinisse Voortvarend. Het huidige uitvoeringsprogramma loopt van 2019-2022.

We werken samen met marktpartijen en maatschappelijke organisaties aan de uitvoering van diverse projecten die een bijdrage leveren aan het realiseren van deze doelen. Op deze website informeren we u over de verschillende projecten.

Masterplan Stoofpolder

In eerste instantie was het plan om Riekusweel onderdeel te laten zijn van een gebiedsontwikkeling in de Stoofpolder. In de loop van de tijd zijn daarvoor verkenningen uitgevoerd, maar gelet op de veranderende marktomstandigheden en de nieuwe inzichten in de woningbehoefte is een mogelijke gebiedsontwikkeling van de Stoofpolder niet meer haalbaar gebleken. Om die reden is een masterplan voor de Stoofpolder uiteindelijk niet meer opgesteld.