HERINRICHTING KERKPLEIN (afgerond)

Het projectgebied Kerkplein betreft het gedeelte tussen de Korte Ring, de Lange Ring, Ds. Waardenburgstraat en de Deestraat en loopt in principe door tot de kruising met de Poststraat/Nieuwstraat.
Kerkplein_impressie

Aan het Kerkplein zijn onder meer een cafetaria, een tijdelijke bibliotheek, een restaurant, de huisartsenpraktijk en de Nederlands Hervormde kerk gelegen. Het Kerkplein is qua inrichting verouderd en wordt door bewoners en bezoekers vooral ervaren als een parkeerterrein. Het ontbreekt er aan samenhang in de buitenruimte, er zijn te weinig groen- en zitelementen en ook de terrassen kunnen krachtiger naar voren komen als plaats om gezellig te verblijven. Het Kerkplein moet veel meer het kloppende hart van het centrum van Bruinisse worden, een verblijfsgebied voor bewoners en toeristen. Met een knipoog naar de mosselcultuur, die nog steeds verbonden is met het dorp.

WERKZAAMHEDEN KERKPLEIN

Op het Kerkplein zijn we aan de slag met de verdere bestrating in de richting van de Deestraat. Dat er al een hoop werk is verricht, blijkt wel uit bijgevoegde foto’s.

Kerkplein, met op voorgrond een dranghek en op de weg 2 rode blokken om verkeer tegen te houden

Projectinformatie

De gemeente Schouwen-Duiveland wil hieraan een belangrijke bijdrage leveren door de totale openbare ruimte her in te richten. Het ambitieniveau van een verblijfsgebied kan slechts worden bereikt door diverse samenhangende ingrepen. Ten eerste maken we in het ontwerp onmogelijk dat gemotoriseerd verkeer nog over het plein kan heen rijden. Hierdoor garanderen we dat voetgangers en fietsers hoofdgebruiker zijn op het plein. Slechts het parkeerterrein is bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Via de Lange Ring, die in plaats van eenrichtingsverkeer nu tweerichtingsverkeer wordt. Op het plein zelf maken we een kwaliteitsslag door het gebied te ‘vergroenen’. Er komen fraaie planteilanden in de vorm van mossels, bestaande bomen en beplanting wordt zo nodig vervangen en ook de kerktuin moet veel meer onderdeel worden van het plein. Het beoogde waterelement heeft een enorme aantrekkingskracht, evenals het speeltuintje voor kinderen. Verder maken we op strategische plaatsen ruimte voor fiets parkeren en komen er ook diverse zitelementen op het plein. Containers maken we ondergronds en halen we uit het straatbeeld. De terrassen van de aanliggende horecabedrijven zijn in samenspraak met de exploitanten ingetekend en iets vergroot om ook hier een kwaliteitsslag te kunnen maken. Kortom, het plein wordt een belangrijke ontmoetingsplek voor de bezoekers van het centrum.

Verder gaan we ook de direct de Nieuwstraat herinrichten. De riolering in deze straat is als matig tot slecht te bestempelen en bovendien is dit de verbindingsstraat tussen de heringerichte Dreef en het nog in te richten Kerkplein. Deze straat moet kwalitatief zo hoogwaardig mogelijk worden ingericht, hoewel het een smalle straat is die zich niet leent voor veel bijzondere elementen. Hiermee ontstaat er samenhang tussen de twee belangrijkste centrumdelen van Bruinisse. Tot slot nemen we ook een deeltje van de Poststraat mee, om een integrale herinrichting van het totale gebied te bewerkstelligen.