ZIENSWIJZEPROCEDURE OMGEVINGSVERGUNNING VAN START

21 september 2022

Het plan voor de realisatie van het gezondheidscentrum met ruimte voor bibliotheek en 13 levensloopgeschikte woningen past niet in het bestemmingsplan Bebouwde Kom Bruinisse. Hieronder leest u wat voor stappen zijn genomen in de behandeling van de voor dit plan ingediende aanvraag omgevingsvergunning en hoe u een zienswijze kunt indienen.
Nieuwstraat

Verklaring van geen bedenkingen
De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 het plan behandeld en geoordeeld dat hij het voornemen heeft om een verklaring van geen bedenkingen voor dit plan af te geven. Dit is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding voor de besluitvorming over de aanvraag omgevingsvergunning, omdat de bouwactiviteiten en het gebruik in strijd zijn met het bestemmingsplan. Medewerking kan alleen mogelijk worden gemaakt als de gemeenteraad oordeelt dat het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Daarvoor is deze verklaring van de raad nodig.

Aanvraag omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van het voornemen van de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen voor dit plan af te geven,  vrijdag 8 januari 2021 bekendgemaakt dat zij voornemens is om de omgevingsvergunning die voor dit plan is aangevraagd te verlenen.

Mogelijkheid indienen zienswijzen
De aanvraag, de ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 januari 2021 tot en met 22 februari 2021 ter inzage op het gemeentehuis. De stukken zijn digitaal in te zien op https://www.schouwen-duiveland.nl/inwoners/plannen-ter-inzage.

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, postbus 5555, 4300 JA te Zierikzee. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer (0111) 45 22 52. Voor zover een ingediende zienswijze zich richt tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen, zal de gemeenteraad die zienswijze behandelen en betrekken in zijn definitieve besluit over de verklaring van geen bedenkingen.