Ruiming gedeelte voormalige begraafplaats Molenstraat

3 september 2019

In opdracht van de gemeente worden binnenkort de graven, die vorige maand zijn aangetroffen tijdens het uitvoeren van proefsleuven rondom de bibliotheek aan de Molenstraat in Bruinisse, voor zover nodig geruimd en herbegraven, zoals gebruikelijk in het daarvoor bestemde knekelgraf op de begraafplaats aan de Molenweg in Bruinisse.

Ruimingsproces

De gemeente heeft op basis van de resultaten van de bevindingen in de proefsleuven besloten tot de-selectie van de begravingen. Dit betekent dat op grond van de recente datering de archeologische informatiewaarde beperkt is en de gemeente volstaat met een ruimingsprocedure zoals dat voor andere kerkhoven op Schouwen-Duiveland ook geldt. Omdat er sprake is van stoffelijke overschotten is er vanuit ethisch perspectief wel begeleiding van ruiming nodig. De gemeente draagt er zorg voor dat deze begeleiding via een gespecialiseerd bedrijf verloopt. Tevens zal de gemeente uit historisch perspectief kiezen voor een beperkte, maar representatieve steekproef van de begravingen voor nadere studie. Doel hiervan is om inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van de bewoners van Bruinisse in de 19de eeuw. Tijdens de sloop van het gebouw aan de Molenstraat, dat staat gepland om uit te voeren in de eerste weken van oktober, wordt bij het verwijderen van de fundering ook nog archeologische begeleiding georganiseerd, aangezien nog niet duidelijk is of daar ook nog graven liggen.

Waarom onderzoek

Vorige maand zijn er in het kader van de herinrichting van de Dreef proefsleuven gegraven om vast te stellen of er archeologische resten in de bodem aanwezig waren en zo ja, welke. Tijdens het onderzoek is aangetoond dat er in het plangebied begravingen in de bodem aanwezig zijn. Daar waar de gemeente voor de herinrichting van de Dreef werkzaamheden op diepte moet uitvoeren op en rond de voormalige begraafplaats, is er een kans  dat daarbij op graven wordt gestuit. Het uitgevoerde onderzoek geeft een beeld van de omvang van de begraafplaats ter hoogte van het toekomstig uit te voeren werk. Om die reden worden uit voorzorg de ter plaatse aanwezige graven nu alvast geruimd.