Bestemmingsplan Dreef vastgesteld

5 juli 2019

Op 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Dreef Bruinisse gewijzigd vastgesteld.

Wat maakt dit bestemmingsplan mogelijk?

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om het pand aan de Dreef 2, waarin nu de Albert Heijn supermarkt, de Etos en de Gall & Gall zitten, te vergroten. Daarnaast kan aan de westzijde van de supermarkt een nieuw gebouw worden gebouwd, met op de begane grond ruimte voor winkels en daarboven 3 appartementen. Aan de overzijde op de hoek Dreef/Nieuwstraat regelt het bestemmingsplan via een wijzigingsbevoegdheid de mogelijkheid om 1 eengezinswoning te bouwen en een nieuw bouwblok met ruimte voor winkels en/of dienstverlening op de begane grond en, via een wijzigingsbevoegdheid, de mogelijkheid om 6 appartementen op de etage te realiseren.

Het bestemmingsplan regelt ook dat de rijbaan van de Dreef kan worden verlegd en het parkeerterrein kan worden vergroot en heringericht.

Welke wijzigingen zijn doorgevoerd?

De wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht hebben betrekking op:

  • een bouwvlakverschuiving van 0,5 meter ten behoeve van het realiseren van extra haag /trottoir;
  • het aanpassen van de wijzigingsbevoegdheid waarbij het totaal aantal woningen in het plangebied niet wijzigt;
  • het mogelijk maken van een overhangend balkon van 1,5 meter binnen de bestemming ‘Verkeer’;
  • het aanpassen van de maximale dakhelling.

Beroepstermijn

Van 8 juli tot en met 19 augustus kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende

  • die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

U kunt het digitale bestemmingsplan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het bestemmingsplan met bijbehorende bijlagen in deze periode in de hal van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2 te Zierikzee. Op werkdagen is de leesruimte geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het bestemmingsplan daar ook inzien op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur.

Wat gaan we de komende maanden doen?

De komende maanden treffen Market Plaza B.V. (AH, Etos, Gall&Gall en Gat van Bru) en de gemeente voorbereidingen voor de realisatie. Market Plaza B.V. richt zich daarbij op de voorbereiding van de bouw in fase 1. Dat betreft de nieuwbouw voor de Etos en Gall&Gall en de vergroting van het huidige pand voor de supermarkt. De gemeente richt zich op de inrichting van de boven- en ondergrondse infrastructuur.

Wat is de planning?

Het is de bedoeling om in het najaar van 2019 te starten met alle werkzaamheden en die dusdanig op elkaar af te stemmen dat rond Pasen 2020 de AH, Etos en Gall&Gall geopend zijn en de buitenruimte voor een fors deel is afgerond.

Via deze website houden we u op de hoogte van alle vorderingen, mede gelet op het feit dat er vanuit (verkeers)veiligheid rondom het plangebied diverse maatregelen genomen zullen worden.