Herinrichting openbare ruimte centrum

13 juli 2018

Het college heeft inmiddels besloten dat de schetsontwerpen voor de straten (Kerkplein, Deestraat, Oudestraat, Nieuwstraat en Dreef) de basis kunnen zijn voor een nadere uitwerking. Dat is nodig om uiteindelijk ook daadwerkelijk de herinrichting te kunnen uitvoeren. Over de voorgeschiedenis en de inhoud van de plannen leest u hieronder meer.

Wat gaan we de komende periode doen?

Per straat waarvoor nu een schetsontwerp is opgesteld, worden aparte werkgroepen gevormd, waarin naast de gemeente, ondernemersvereniging en dorpsraad, ondernemers en inwoners uit de betreffende straat zijn vertegenwoordigd. Deze werkgroepen komen na de zomervakantie bijeen en buigen zich over nog openstaande vragen (bijv. over parkeren in de Nieuwstraat ja of nee) en over nadere details, waaronder groeninrichting en materiaalkeuze. Het resultaat is straks een voorlopig ontwerp per straat.  We naar verwachten dat we dit in oktober/november weer aan alle inwoners kunnen presenteren.

Wilt u deelnemen aan de werkgroep voor uw straat? U kunt zich uiterlijk tot 16 augustus aanmelden bij Ricardo de Winter, bereikbaar via e-mail op ricardo.de.winter@schouwen-duiveland.nl. Het aantal deelnemers per straat is beperkt tot 5 personen, dus het advies is om u snel op te geven. We hanteren het principe ‘vol is vol’. De eerste bijeenkomsten vinden overdag plaats op 23 augustus.

Voorgeschiedenis

Begin 2017 zijn we gestart met aanpassing van het eerder vastgestelde inrichtingsplan voor de openbare ruimte (2011) ter hoogte van het toekomstige Dorpsplein/Kerkplein.  Reden daarvoor was dat de contouren van de nieuwe bebouwing aan het plein afwijken van het Masterplan en het inrichtingsplan. Daarvoor is een eerste openbare bijeenkomst gehouden op 29 mei 2017. De gemeenteraad heeft in september 2017 in een initiatiefvoorstel de opdracht meegegeven om opnieuw naar de verkeersstructuur en de parkeeropgave in het centrum te kijken. Het afgelopen halfjaar heeft de klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van ondernemers en inwoners, waaronder de dorpsraad, onder leiding van Kuiper Compagnons zich over dit vraagstuk gebogen. Aan de hand van de uitkomsten daarvan is gewerkt aan aanpassing van het plan voor de herinrichting van de openbare ruimte. Dit betekent dat nieuwe inrichtingsvoorstellen in samenspraak met de genoemde vertegenwoordigers zijn opgesteld voor het Dorpsplein/Kerkplein, Nieuwstraat, Dreef, Deestraat en Oudestraat. De resultaten daarvan zijn op 30 mei jl.in het dorpshuis met u als inwoners besproken. In de komende periode gaan we deze zoals u hierboven las verfijnen met de werkgroepen.

Wat zijn de verschillen met het huidige Masterplan en inrichtingsplan?

Verkeersstructuur

Onderzoek naar de verkeersstructuur heeft ertoe geleid dat in afwijking van het Masterplan Centrumgebied en Haven de Oudestraat wijzigt van tweerichting verkeer naar eenrichtingverkeer (route wordt vanaf Havenkade richting Kerkplein). Het uitgangspunt van het Masterplan dat het Kerkplein en het Dorpsplein autovrij worden, blijft gehandhaafd. Voor de Korte Ring geldt in de huidige situatie al eenrichtingsverkeer. In de toekomst wijzigt de rijrichting, namelijk van Nieuwstraat, richting Ds. Waardenburgstraat en Deestraat.

Parkeren

Deestraat

In het inrichtingsplan voor de openbare ruimte uit 2011 was in afwijking van het Masterplan gekozen voor de opvang van extra parkeren in de Deestraat door de straat te splitsen in twee rijbanen en parkeren in het midden te plaatsen. In het huidige voorstel is weer teruggegrepen op het Masterplan, door de huidige rijbaan te handhaven en haaks parkeren te realiseren.

Dorpsplein/Kerkplein

In samenhang met de gewijzigde keuze voor de Deestraat is in afwijking van het Masterplan in het schetsontwerp de kerktuin aanmerkelijk verkleind, ten gunste van het handhaven (maar anders vormgegeven) van het huidige parkeerterrein. De ingang is vanaf de Lange Ring en de Deestraat en niet meer vanaf het Kerkplein, zoals nu, want die straat wordt autovrij.

Dreef

In het Masterplan is ruimte geboden voor het verplaatsen van de Albert Heijn supermarkt naar de hoek Dreef/Nieuwstraat. Omdat de keuze van de betrokken ondernemer is gevallen op het handhaven van de supermarkt op de huidige locatie en het realiseren van een kleiner bouwblok voor de uitplaatsing van de Etos en Gall&Gall en een nieuw bouwblok aan de zijde Dreef/Nieuwstraat dat kleiner van omvang is, is ook gekozen voor een gewijzigde opzet van de inrichting van het parkeerterrein, in combinatie de mogelijkheid om de rijbaan van de Dreef in noordelijke richting te verplaatsen.